norway grants

norway grants
em_logo
liaa_logo
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” no 2015.gada 18.jūnija līdz 2016.gada 30.aprīlim īstenoja Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu “Bituminēto maisījumu ražošana, izmantojot putu bitumu un otrreiz izmantojamo asfaltu”.Projekta identifikācijas Nr. NOFI/LV06/AK2/4.

Projekta mērķis bija SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ieviest jaunu videi draudzīgu bituminēto maisījumu ražošanas tehnoloģiju, kas ietaupīs izmantojamos resursus un kurināmo, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un kaitīgo izmešu daudzumu. Projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties un uzstādīt jaunas ražošanas iekārtas, kas dod iespēju bituminētiem maisījumiem pievienot otrreiz pārstrādātu asfaltu un ražot produktu zemākās temperatūrās (salīdzinājumā ar esošo tehnoloģiju).

Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējums: 45% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2016.gada 30.aprīlis.
Projekts ir apstiprināts Norvēģijas finanšu instrumenta projektu iesniegumu atklāta konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Vairāk informācijas par Norvēģijas finanšu instrumentu šeit: www.norwaygrants.org

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” īstenotā un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Bituminēto maisījumu ražošana, izmantojot putu bitumu un otrreiz izmantojamo asfaltu” ietvaros veiktas šādas aktivitātes:

 • 2015.gada jūnijā noslēgts trīspusējs līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” par projekta īstenošanu (līguma nr. NP-2015/12).
 • 2015.gada jūnijā noslēgts līgums ar iekārtu piegādātāju AMMANN Italy S.p.A.
 • 2015.gada jūlijā projekta īstenošanas vietā izgatavots un uzstādīts informatīvais stends, bet administratīvajās telpās izvietots informatīvais plakāts.
 • 2015.gada augustā /septembrī notiek aktīvs darbs pie pirmā informatīvā pasākuma organizēšanas.
 • 2015.gada septembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegts pieprasījums avansa maksājumam.
 • 2015.gada oktobrī Vilces tautas namā notika informatīvais pasākums, kura laikā interesanti tika informēti par projekta uzsākšanu, turpmākajām aktivitātēm un tā ietekmi uz uzņēmuma un reģiona attīstību. Noslēgumā notika ekskursija pa SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” minerālmateriālu, asfalta un bruģa ražotnēm Vilcē.
 • 2015.gada novembrī veikts avansa maksājums iekārtu piegādātājam AMMANN Italy S.p.A., notiek iekārtu izgatavošana.
 • 2015.gada decembrī turpinās darbs pie iekārtu izgatavošanas.
 • 2016.gada janvārī sagatavots un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegts progresa pārskats par projekta īstenošanas pirmo pusgadu. AMMANN Italy S.p.A. turpina darbu pie iekārtu izgatavošanas.
 • 2016.gada februārī SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” uzsākusi priekšdarbus, lai sagatavotos iekārtu uzstādīšanai rūpnīcas teritorijā. AMMANN Italy S.p.A. turpina darbu pie iekārtu izgatavošanas.
 • 2016.gada martā pabeigta iekārtu izgatavošana un iekārtas sagatavotas nosūtīšanai uz SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” rūpnīcu.
 • 2016.gada 29.aprīlī projekts pabeigts, un tā īstenošanas vietā –  ražotnē “Igates ABR” – notika projekta pabeigšanas pasākums, līdztekus uzņēmuma darbiniekiem piedaloties pašvaldības pārstāvjiem un interesentiem.

Projekta ietvaros tiks iegādāta un uzstādīta putu bituma gatavošanas un otrreizēji izmantojamā asfalta aukstā iestrādes līnija, kas ļaus bituminētiem maisījumiem pievienot reciklētu asfaltu un ražot tos zemākās temperatūrās, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

 

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu departaments Realizēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” „Igates asfaltbetona rūpnīca”” Nr.KPFI-15.2/162. Projekta īstenošana veikta saskaņā ar noslēgto līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”. (līgums noslēgts 31.10.2013.) Projekta līdzfinansētājs Klimata pārmaiņu finanšu instruments 54,992535% apmērā.
Projekta mērķis bija oglekļa dioksīda emisiju samazinājums par 179,79407 t CO2/ gadā. 2015.gadā sasniegts samazinājums 332,339 tonnu apjomā.

 

Klimata pārmaiņu finanšu departaments Realizēts projekts SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma pasākumi „Glūdas bituma bāzē” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā Nr.KPFI-6/28. Plānotais ieguvums CO2 emisiju samazinājumā bija 296,11 tonnas.
2015.gadā sasniegts CO2 samazinājuma 310,909 tonnu apjomā. www.lvif.gov.lv

 

ESF

Eiropas sociālais fonds SIA”Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” 2011.gadā sadarbībā ar “Latvijas Kokrūpniecības federāciju” un “Latvijas Tirzniecības un rūpniecības kameru” veica darbinieku apmācību Eiropas Sociālā fonda aktivitātē “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”  Projekts tiek istenots sadarbiba ar  www.produktivitate.lv

 

ERAF

Eiropas reģionālās attīsttības fonds SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2009.gada 12.augustā noslēdza līgumu Nr.L-JPR-09-0051 par projekta “Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana asfalta ražošanā” īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.