Kvalitātes vadība

SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ir izstrādāta un darbojas integrēta vadības sistēma atbilstoši Latvijas Republikas apstiprinātajiem standartiem ISO 9001 (Kvalitātes pārvaldības sistēma), ISO 14001 (Vides pārvaldības sistēma) un ISO 45001 (Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma), ko apliecina starptautiskās sertifikācijas iestādes SIA “BM Certification” izsniegtie sertifikāti.
Mūsu pieeja ir balstīta uz kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības aktivitāšu integrēšanu mūsu ikdienas biznesa praksē, risku vadību, efektīvu resursu izmantošanu, minimālu vides ietekmi un piesārņojuma novēršanu, atklātību un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm par visiem kvalitātes, vides un darba aizsardzības jautājumiem.

SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” integrētās vadības sistēmas darbības sfēra aptver šādas uzņēmuma darbības jomas:
• Ceļu un maģistrāļu būvniecība;
• Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
• Hidrotehnisko un meliorācijas sistēmu būvniecība.

SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ISO 9001 sertifikāts apliecina kvalitatīvu vadības sistēmas darbību, nodrošina mērķtiecīgu koncentrēšanos uz klientu un produktu prasību izpildi, uzņēmuma procesu, rezultātu un efektivitātes mērījumiem, ievērojot nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.
Uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas uzdevums ir ar iespējami mazāku resursu patēriņu maksimāli pilnīgi uzturēt esošo tehnisko sistēmu funkcionalitāti, konsekventi apmierināt un pārspēt klientu vēlmes un vajadzības, maksimāli pilnīgi izejot no resursu tehniskā stāvokļa, vienmēr un visu laiku.
Uzņēmuma mērķis ir radīt un uzturēt tādu uzņēmuma kultūru un darba vidi, kas nodrošinātu arvien pilnīgāku uzņēmuma klientu prasību apmierināšanu.


SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ISO 14001 sertifikāts apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, organizācijas atbildīgu attieksmi pret vidi, tās darbību ietekmes uz vidi mazināšanu un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.
Uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas uzdevums ir panākt, lai organizācija nepārtraukti uzlabotu savu apkārtējo vidi un attieksmi pret to.
Par būtiskajiem vides aspektiem vienmēr tiek informēti apakšuzņēmēji, kas var ietekmēt šos aspektus un uzņēmuma vides mērķu sasniegšanu. Informācija citām ārējām organizācijām un iedzīvotājiem par būtiskajiem vides aspektiem, vides programmu, kā arī izpildījumu vides jomā tiek sniegta uz to pieprasījumu.


SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ISO 4500 sertifikāts apliecina, ka organizācija pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem un dara vairāk, nekā nosaka normatīvie akti, demonstrējot rūpes par darbiniekiem kā nozīmīgāko organizācijas resursu.
Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā.
Uzņēmuma darba drošības un arodveselības vadības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.
Ieviešot darba drošības un arodveselības vadības sistēmu, uzņēmums demonstrē rūpes par savu darbinieku veselību un drošību, kā arī par esošajiem un potenciālajiem klientiem, īpašniekiem un visas sabiedrības interesēm kopumā.