Akreditācija

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Kvalitātes kontroles laboratorija 2016.gada 17.maijā ir saņēmusi SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecinājumu, ka ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādā sfērā: bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana, to fizikālo, fizikāli ķīmisko un mehānisko īpašību testēšana.

Akreditacija Laboratorija